Under the Radar : Chinese Contemporary Art, Chen Liangjie,
Chen Wenling, Liu Hong, Lu Peng, Luo Brothers, Shen
Xiaotong, Sui Jianguo, Suo Tan, Yan Lei, Yu Fan, Yue Minjun,
Zhang Dali, Zhao Bo