WANG NINGDE

FAR BETWEEN FRIBERG

Far Between : Maria Friberg, Halim Al Karim, Christine Buchsbaum, Chi Peng, Wang Ningde, David Zimmer, Kahn + Selesnick

Mar 19 – May 9, 2015
View Exhibition
liubolin unifiedthought LG

Out Of Place : Chi Peng, Wang Ningde, Xing Danwen, Liu Bolin, William Lamson, Li Wei, Denis Darzacq, Gary Emrich, Teun Hocks, Kahn + Selesnick

Mar 8 – Apr 26, 2008
View Exhibition